Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Element

Praktijk Element is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Praktijk Element stelt de belangen van de cliënt centraal in therapeutische of coaching sessies.

​Een cliënt bij Praktijk Element is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het therapeutisch of coaching traject. Ook is Praktijk Element niet verantwoordelijk voor de handelingen of beslissingen die je neemt naar aanleiding van therapie bij Praktijk Element.

Praktijk Element behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. Praktijk Element behandelt geen cliënten die onder invloed zijn van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering middelen op recept van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van een sessie onder invloed blijkt te zijn, vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht.

​Na afloop van een sessie wordt een cliënt in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe de cliënt zich voelt. Praktijk Element aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, zonder overleg andere therapieën is aangegaan of belangrijke informatie, bijvoorbeeld medische, heeft verzwegen of achtergehouden.

​Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt niet tevreden? Praktijk Element stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met Praktijk Element middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

​Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

Dossiervorming en geheimhouding

Praktijk Element registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op verzoek kan dit dossier ingekeken worden of vernietigd worden. Praktijk Element houdt zich aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (CAT). Als therapeut houd ik mij aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van cliënt aan derden (artsen en collega therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

​De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd. 

​Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is Praktijk Element vrij om te overleggen met de arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

​Praktijk Element is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.

​Indien de cliënt later dan 15 minuten na aanvangstijd van een sessie verschijnt, vervalt de sessie en wordt deze volledig in rekening gebracht.

Betaling

Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.

De meest actuele tarieven van Praktijk Element zijn vermeld op https://gelukkigjezelf.nl/tarieven/.

Cliënt heeft kennis genomen van de Privacy Statement en geeft door het ondertekenen van een behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de AVG.

​​Psychosociale therapiesessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars voor een gedeelte vergoedt vanuit een aanvullende verzekering. Het kan voorkomen dat sommige zorgverzekeraars telefonische (of e-mail) consulten niet vergoeden. Cursussen, fysieke producten en coaching sessies worden niet vergoedt door zorgverzekeraars.

Balans is geen doel, het is een vaardigheid die je ontwikkelt!

Psychosocialle therapie

Het gezicht achter Praktijk Element

Heidi Kock-Kemperman

Mijn naam is Heidi, getrouwd, moeder van een zoon en dochter. We wonen op een fijne plek in Wijnbergen. Ik ben graag buiten, en hou van lezen, koken, muziek en dansen. Jaren heb ik gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs als leerkracht en als vakleerkracht muziek, en in mijn gastouderopvang “De Kleine Wereld”. En steeds luisterde ik naar verhalen die ouders, collega’s en kinderen me toevertrouwden!

Praktijk Element werkt met vergoedingen